Copyright © Pumpulunchi
Site map Disclaimer Algemene voorwaarden
Wat je met Liefde plant Raakt nooit uitgebloeid !!
Algemene voorwaarden Kinderdagverblijf Pumpulunchi Artikel 1: Toepasselijkheid Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen kinderdagverblijf Pumpulunchi en de afnemer en de diensten van het kinderdagverblijf. Bijzondere bepaling, welke afwijken van de algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien deze in de overeenkomst zijn opgenomen. Artikel 2: Begripsbepaling Kindplaats dagopvang: Een kindplaats bestaat uit 10 dagdelen per week op werkdagen. Een dagdeel bestaat uit maximaal 5 uren, aansluitend aan het reguliere openingsuur (7.30 uur) of direct voorafgaand aan het reguliere sluitingsuur (18:30). Een kindplaats kan slechts ter beschikking worden gesteld ten behoeve van kinderen die nog niet naar de basisschool gaan. BSO plaats: Kinderopvang van kinderen die naar de basisschool gaan, welke opvang geschiedt op werkdagen na schooltijd, tijdens studiedagen en in de schoolvakanties. Werkdagen: De dagen van de week niet zijnde zaterdag, zondag dan wel algemeen erkende feestdagen zoals genoemd in de CAO Kinderopvang. Korte middag: Aan het kind wordt opvang geboden tussen 14:30 en 18:30 Lange middag: Aan het kind wordt opvang geboden tussen 12:00 en 18:30 Vakantieopvang: Aan het kind wordt opvang geboden in de vakanties tussen 7:30 en 13:00 en of 13:00 en 18:30 Studiedag: Aan het kind wordt opvang geboden op een school vrije dag tussen 7:30 en 13:00 en of 13:00 en 18:30 Afnemer: De ouder / verzorger die ten behoeve van de opvang van zijn / haar kind(eren) een overeenkomst aangaat met Pumpulunchi, dan wel het bedrijf dat of de instelling die ten behoeve van de opvang van een kind van een of meer werknemers van het bedrijf of de instelling een overeenkomst aangaat met Pumpulunchi. Artikel 3: Aanbod Kinderdagverblijf Pumpulunchi stelt tegen betaling een aantal dagen ter beschikking die aangewend worden voor de opvang van kinderen. Het aantal dagen wordt in de overeenkomst vastgelegd. Een door Pumpulunchi gedaan aanbod vervalt indien het niet binnen 10 dagen na aanbieding schriftelijk, door ondertekening van de overeenkomst, zal zijn aanvaard. Artikel 4: Annulering Indien de afnemer de overeenkomst annuleert binnen 2 maanden voor de datum waarop de overeenkomst zou ingaan, is de afnemer gehouden te voldoen een bedrag van €110,- voor zowel een particuliere als een bedrijf plaats. Artikel 5: Duur van de overeenkomst De overeenkomst voor de dagopvang (0 - 4 jaar) wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, dat wil zeggen totdat het kind de 4- jarige leeftijd heeft bereikt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De BSO-overeenkomst eindigt op het moment dat het kind de basisschool verlaat. Bij wijziging van dagen wordt een aanhangsel aan de overeenkomst toegevoegd. Artikel 6: Einde overeenkomst De overeenkomst kan door beide partijen schriftelijk worden beeëndigd, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. De overeenkomst is dan twee maanden na de laatste dag van de kalendermaand waarin de opzegging heeft plaatsgevonden beëindigd. De opzegdatum is de datum van de poststempel. De opzegtermijn is ook van toepassing wanneer een deel van het overeengekomen aantal dagen wordt opgezegd. Voor kinderdagverblijf Pumpulunchi geldt een opzegtermijn van 1 maand in geval van een dusdanig verstoorde relatie tussen de afnemer enerzijds en het kinderdagverblijf anderzijds, waaronder tevens begrepen herhaalde en ernstige overtreding van de huisregels, waardoor voortzetting van de kinderdagopvang in redelijkerwijs niet langer van Pumpulunchi gevraagd kan worden. Geen opzegtermijn nodig indien: * het kind overlijdt * het kind blijvend invalide wordt, welke invaliditeit zodanis is, dat behoorlijke kinderopvang redelijkerwijs niet meer mogelijk moet worden geacht * kinderdagverblijf Pumpulunchi falliet verklaard wordt Artikel 7: Toerekenbare tekortkomingen Indien een der partijen, ondanks schriftelijke ingebrekestelling, aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst niet tijdig voldoet, is de andere partij gerechtigd de overeenkomst zonder dat daartoe een rechtelijke tussenkomst is vereist met ingang van de in de gebrekestelling genoemde datu te beëindigen of te ontbinden, onverminderd het recht om nakoming en of schadevergoeding te vorderen. Artikel 8: Beperking aansprakelijkheid De aansprakelijkheid van Kinderdagverblijf Pumpulunchi, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Artikel 9: Aansprakelijkheid Afnemer draagt zorg voor een aansprakelijkheidsverzekering particulieren. Schade toegebracht door het kind valt onder de AVP van de afnemer. Artikel 10: Betaling Betaling van de kindplaatskosten dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de afnemer in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. De afnemer is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd ter grootte van de wettelijke rente plus 2%. In geval van niet tijdige betaling is Pumpulunchi gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden bij wijze van schadevergoeding te voldoen een bedrag gelijk aan de plaatsingskosten over twee maanden opvang. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de afnemer zullen de verplichtingen van de afnemer onmiddelijk opeisbaar zijn. Artikel 11: Incassokosten Is de afnemer in gebreke of verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de afnemer. De te vergoeden buiten gerechtelijke kosten worden berekend op basis van het ten tijde van de te treffen incassomaatregelen geldende incassotarief van de Nederlandse orde van Advocaten. Deze kosten zullen minimaal €113,45 zijn exclusief de berschuldigde omzetbelasting. De afnemer is jegens kinderdagverblijf Pumpulunchi de door deze in alle instanties gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd, behoudens voor zover afnemer aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Artikel 12: Vakantie en Ziekte Tijdens vakantie en ziekte van het kind en wanneer het kinderdagverblijf gesloten is wegens algemeen erkende feestdagen, zoals vastgelegd in de cao Kinderdagopvang dienen de overeengekomen plaatsingskosten bijdrage te worden voldaan. Artikel 13: Overmacht Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst tot kinderdagopvang verhinderen en die niet aan kinderdagverblijf Pumpulunchi zijn toe te rekenen of omstandigheden waardoor de nakoming in redelijkheid niet kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien waren. Hieronder zullen mede zijn begrepen stakingen, algemene vervoersproblemen en het optreden van besmettelijke ziekten onder de kinderen van het kinderdagverblijf. Indien het kinderdagverblijf niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand. Indien de overmacht toestand twee maanden heeft geduurd hebben beide partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat, ook niet als het kinderdagverblijf als gevolg van de overmacht enig voordeel zal hebben. Indien kinderdagverblijf Pumpulunchi bij het intredenvan de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Artikel 14: Klachtenregelement Iedere ouder heeft het recht om een klacht bij de pedagogische medewerker of de leiding van het kinderdagverblijf in te dienen. Omdat kinderdagverblijf Pumpulunchi het kind centraal stelt in alle aspecten van het beleid en bedrijfsvoering, wordt elke klacht serieus genomen. Het indienen van een klacht heeft geen invloed op de opvang van en de omgang van uw kind. Het welzijn van uw kind is voor kinderdagverblijf Pumpulunchi van het grootste belang. U kunt uw klacht mondeling kenbaar maken of heeft uw klacht een formeel karakter, dan dient u uw klacht schriftelijk in. Een klachtbrief kan meer dan een klacht bevatten, de reden voor het indienen van de klacht, duidelijke beschrijving en omschrijving van het probleem en de naam van degene die zich klagen waardig heeft gedragen. De leiding wil actief werken aan het oplossen van de klacht. Toch kan het gebeuren dat er klachten zijn, die we niet kunnen oplossen. Kinderdagverblijf Pumpulunchi is aangesloten bij de Geschillencommissie. Borderwijklaan 46 Postbus 90 600 2509 LP Den Haag www.degeschillencommissie.nl Artikel 15: Overdracht informatie Afnemer gaat akkoord met de gegevensuitwisseling tussen het kinderdagverblijf Pumpulunchi en de basisscholen, met betrekking tot het gedrag en ontwikkeling van het kind en overige ter zake doende informatie aangaande het kind.
Copyright © Pumpulunchi
Site map Disclaimer Algemene voorwaarden
Wat je met Liefde plant Raakt nooit uitgebloeid !!
Algemene voorwaarden Kinderdagverblijf Pumpulunchi Artikel 1: Toepasselijkheid Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen kinderdagverblijf Pumpulunchi en de afnemer en de diensten van het kinderdagverblijf. Bijzondere bepaling, welke afwijken van de algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien deze in de overeenkomst zijn opgenomen. Artikel 2: Begripsbepaling Kindplaats dagopvang: Een kindplaats bestaat uit 10 dagdelen per week op werkdagen. Een dagdeel bestaat uit maximaal 5 uren, aansluitend aan het reguliere openingsuur (7.30 uur) of direct voorafgaand aan het reguliere sluitingsuur (18:30). Een kindplaats kan slechts ter beschikking worden gesteld ten behoeve van kinderen die nog niet naar de basisschool gaan. BSO plaats: Kinderopvang van kinderen die naar de basisschool gaan, welke opvang geschiedt op werkdagen na schooltijd, tijdens studiedagen en in de schoolvakanties. Werkdagen: De dagen van de week niet zijnde zaterdag, zondag dan wel algemeen erkende feestdagen zoals genoemd in de CAO Kinderopvang. Korte middag: Aan het kind wordt opvang geboden tussen 14:30 en 18:30 Lange middag: Aan het kind wordt opvang geboden tussen 12:00 en 18:30 Vakantieopvang: Aan het kind wordt opvang geboden in de vakanties tussen 7:30 en 13:00 en of 13:00 en 18:30 Studiedag: Aan het kind wordt opvang geboden op een school vrije dag tussen 7:30 en 13:00 en of 13:00 en 18:30 Afnemer: De ouder / verzorger die ten behoeve van de opvang van zijn / haar kind(eren) een overeenkomst aangaat met Pumpulunchi, dan wel het bedrijf dat of de instelling die ten behoeve van de opvang van een kind van een of meer werknemers van het bedrijf of de instelling een overeenkomst aangaat met Pumpulunchi. Artikel 3: Aanbod Kinderdagverblijf Pumpulunchi stelt tegen betaling een aantal dagen ter beschikking die aangewend worden voor de opvang van kinderen. Het aantal dagen wordt in de overeenkomst vastgelegd. Een door Pumpulunchi gedaan aanbod vervalt indien het niet binnen 10 dagen na aanbieding schriftelijk, door ondertekening van de overeenkomst, zal zijn aanvaard. Artikel 4: Annulering Indien de afnemer de overeenkomst annuleert binnen 2 maanden voor de datum waarop de overeenkomst zou ingaan, is de afnemer gehouden te voldoen een bedrag van €110,- voor zowel een particuliere als een bedrijf plaats. Artikel 5: Duur van de overeenkomst De overeenkomst voor de dagopvang (0 - 4 jaar) wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, dat wil zeggen totdat het kind de 4- jarige leeftijd heeft bereikt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De BSO-overeenkomst eindigt op het moment dat het kind de basisschool verlaat. Bij wijziging van dagen wordt een aanhangsel aan de overeenkomst toegevoegd. Artikel 6: Einde overeenkomst De overeenkomst kan door beide partijen schriftelijk worden beeëndigd, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. De overeenkomst is dan twee maanden na de laatste dag van de kalendermaand waarin de opzegging heeft plaatsgevonden beëindigd. De opzegdatum is de datum van de poststempel. De opzegtermijn is ook van toepassing wanneer een deel van het overeengekomen aantal dagen wordt opgezegd. Voor kinderdagverblijf Pumpulunchi geldt een opzegtermijn van 1 maand in geval van een dusdanig verstoorde relatie tussen de afnemer enerzijds en het kinderdagverblijf anderzijds, waaronder tevens begrepen herhaalde en ernstige overtreding van de huisregels, waardoor voortzetting van de kinderdagopvang in redelijkerwijs niet langer van Pumpulunchi gevraagd kan worden. Geen opzegtermijn nodig indien: * het kind overlijdt * het kind blijvend invalide wordt, welke invaliditeit zodanis is, dat behoorlijke kinderopvang redelijkerwijs niet meer mogelijk moet worden geacht * kinderdagverblijf Pumpulunchi falliet verklaard wordt Artikel 7: Toerekenbare tekortkomingen Indien een der partijen, ondanks schriftelijke ingebrekestelling, aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst niet tijdig voldoet, is de andere partij gerechtigd de overeenkomst zonder dat daartoe een rechtelijke tussenkomst is vereist met ingang van de in de gebrekestelling genoemde datu te beëindigen of te ontbinden, onverminderd het recht om nakoming en of schadevergoeding te vorderen. Artikel 8: Beperking aansprakelijkheid De aansprakelijkheid van Kinderdagverblijf Pumpulunchi, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Artikel 9: Aansprakelijkheid Afnemer draagt zorg voor een aansprakelijkheidsverzekering particulieren. Schade toegebracht door het kind valt onder de AVP van de afnemer. Artikel 10: Betaling Betaling van de kindplaatskosten dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de afnemer in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. De afnemer is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd ter grootte van de wettelijke rente plus 2%. In geval van niet tijdige betaling is Pumpulunchi gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden bij wijze van schadevergoeding te voldoen een bedrag gelijk aan de plaatsingskosten over twee maanden opvang. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de afnemer zullen de verplichtingen van de afnemer onmiddelijk opeisbaar zijn. Artikel 11: Incassokosten Is de afnemer in gebreke of verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de afnemer. De te vergoeden buiten gerechtelijke kosten worden berekend op basis van het ten tijde van de te treffen incassomaatregelen geldende incassotarief van de Nederlandse orde van Advocaten. Deze kosten zullen minimaal €113,45 zijn exclusief de berschuldigde omzetbelasting. De afnemer is jegens kinderdagverblijf Pumpulunchi de door deze in alle instanties gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd, behoudens voor zover afnemer aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Artikel 12: Vakantie en Ziekte Tijdens vakantie en ziekte van het kind en wanneer het kinderdagverblijf gesloten is wegens algemeen erkende feestdagen, zoals vastgelegd in de cao Kinderdagopvang dienen de overeengekomen plaatsingskosten bijdrage te worden voldaan. Artikel 13: Overmacht Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst tot kinderdagopvang verhinderen en die niet aan kinderdagverblijf Pumpulunchi zijn toe te rekenen of omstandigheden waardoor de nakoming in redelijkheid niet kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien waren. Hieronder zullen mede zijn begrepen stakingen, algemene vervoersproblemen en het optreden van besmettelijke ziekten onder de kinderen van het kinderdagverblijf. Indien het kinderdagverblijf niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand. Indien de overmacht toestand twee maanden heeft geduurd hebben beide partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat, ook niet als het kinderdagverblijf als gevolg van de overmacht enig voordeel zal hebben. Indien kinderdagverblijf Pumpulunchi bij het intredenvan de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Artikel 14: Klachtenregelement Iedere ouder heeft het recht om een klacht bij de pedagogische medewerker of de leiding van het kinderdagverblijf in te dienen. Omdat kinderdagverblijf Pumpulunchi het kind centraal stelt in alle aspecten van het beleid en bedrijfsvoering, wordt elke klacht serieus genomen. Het indienen van een klacht heeft geen invloed op de opvang van en de omgang van uw kind. Het welzijn van uw kind is voor kinderdagverblijf Pumpulunchi van het grootste belang. U kunt uw klacht mondeling kenbaar maken of heeft uw klacht een formeel karakter, dan dient u uw klacht schriftelijk in. Een klachtbrief kan meer dan een klacht bevatten, de reden voor het indienen van de klacht, duidelijke beschrijving en omschrijving van het probleem en de naam van degene die zich klagen waardig heeft gedragen. De leiding wil actief werken aan het oplossen van de klacht. Toch kan het gebeuren dat er klachten zijn, die we niet kunnen oplossen. Kinderdagverblijf Pumpulunchi is aangesloten bij de Geschillencommissie. Borderwijklaan 46 Postbus 90 600 2509 LP Den Haag www.degeschillencommissie.nl Artikel 15: Overdracht informatie Afnemer gaat akkoord met de gegevensuitwisseling tussen het kinderdagverblijf Pumpulunchi en de basisscholen, met betrekking tot het gedrag en ontwikkeling van het kind en overige ter zake doende informatie aangaande het kind.